ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.

NEXT

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರ ಇದೇ 21ನೇ ಜನವರಿ 2018 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ 

Copyright @ 2017 Harbor Inc

Include logos from customers who love you

Terms Of Use | Privacy Policy

ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರ ಎಂದರೇನು?


ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರ ಸಮಾವೇಶವು ಎಲ್ಲ ಸಮುಧಾಯದವರಿಗೆ ಮನ ಮೆಚ್ಚುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆ.

ಸರಳ ಜೀವನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಮಾವೇಶದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಫೈಲ್ ನೋಡುಗರ ಸಂಖೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರ ಸಮಾವೇಶವು ಎಲ್ಲ ಸಮುಧಾಯದವರಿಗೆ ಮನ ಮೆಚ್ಚುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆ.

ಸರಳ ಜೀವನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಮಾವೇಶದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಫೈಲ್ ನೋಡುಗರ ಸಂಖೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರ ಎಂದರೇನು?

ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ

ಸರಳ ಜೀವನ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಇತರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ 3ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಸ್ಪರ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸರಳ ಜೀವನ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಳ ಜೀವನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಧು ಮತ್ತು ವರರ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವದ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯು ಸಮಾವೇಶ ದಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಾವೇಶ ನಂತರವೂ ಸಹ ವಧು ವರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವುದು

ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

ಇದೇ 3ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಸ್ಪರ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸರಳ ಜೀವನ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಳ ಜೀವನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಧು ಮತ್ತು ವರರ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವದ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯು ಸಮಾವೇಶ ದಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಾವೇಶ ನಂತರವೂ ಸಹ ವಧು ವರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವುದು

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಇತರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಳ ಜೀವನ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ

REGISTER NOW
REGISTER NOW
REGISTER NOW
REGISTER NOW
REGISTER NOW
Fix the following errors:
Hide