ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸರಳ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2017 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.